Neuigkeiten

VERD EXTREME ENDURO 2016 - OBVESTILO ZA VOZNIKE / NOTICE FOR RIDERS

slo

OBVESTILO ZA VOZNIKE

Priprave so v zaključni fazi. Veselimo se vašega prihoda in vam obljubljamo pester in nepozaben adrenalinski vikend! V nadaljevanju vam podajamo nekaj dodatnih uporabnih informacij:

Prihod: - Lokacija: VERD, VERD 145, VRHNIKA, SLOVENIJA GPS koordinate: 45°56'42.2"N 14°18'30.1"E -Možen vstop v kamnolom od petka, 17.6., od 18:00 ure dalje. Pred tem je na voljo parking za obiskovalce pred kamnolomom.

Urnik:

1. DAN SOBOTA, 18. junij 2016      

8:00 - 10:00      Registracija Registracijski prostor
10:30 - 11:00 Brifing za tekmovalce Prostor za brifing
11:00 - 11:45 Trening na prologu Proga za prolog
12:00 - 13:45 Prolog 1. vožnja Proga za prolog
14:00 - 16:00 Prolog 2. vožnja Proga za prolog
17:00 - 18:00 VERTICAL RIDE Proga za VERTICAL RIDE
18:30 - 18:45 Skupinska vožnja - noč na Vrhniki Verd – Vrhnika
18:45 - 19:15 Podelitev nagrad najboljšim v VERTICAL RIDE Center Vrhnike (Noč na Vrhniki)
19:15 - 19:30 Skupinska vožnja - OŠ Ivana Cankarja Center Vrhnike (Noč na Vrhniki)
19:30 - 20:00 Objava rezultatov prologa, brifing OŠ Ivana Cankarja
20:00 - 20:15 Skupinska vožnja - VERD Vrhnika – Verd

2. DAN NEDELJA, 19. junij 2016    

11:00 - 11:45 Postavitev štartnih linij Štartni prostor VERD
12:00 Štart VERD EXTREME ENDURO 2016 Štartni prostor VERD
16:00 Konec dirke Ciljni prostor VERD
16:15 Podelitev nagrad najboljšim Ciljni prostor VERD

         

* Urnik se lahko spreminja. Vsaka sprememba bo objavljena. 

 

Registracija:

Registracija bo potekala v soboto od 8:00 do 10:00 ure v stavbi ob vhodu v Kamnolom Verd.

Registracijo mora opraviti vsak voznik sam.

Dokumenti, ki jih potrebujete vozniki ob prijavi:

- sklenjeno zavarovanje

- osebna izkaznica ali potni list

- izpolnjen registracijski obrazec (obrazec prejmete na registraciji in ga izpolnite)

- podpisana izjava o odgovornosti (obrazec prejmete na registraciji in ga izpolnite)

- vsi mladoletni tekmovalci (manj od dopolnjenih 18 let na dan 18.6.2016) potrebujejo pisno izjavo staršev (overjeno pri notarju ali občini), da dovoljujejo udeležbo (tega obrazca NE bo možno dobiti na dan tekmovanja)

- potrdilo o vplačilo – SAMO v kolikor je voznik štartnino poravnal zadnji dan pred odhodom

Prolog:

Prolog za VERD EXTREME ENDURO 2016 je pripravljen!

Vsi tekmovalci se pomerijo na prologu, ki vsebuje super enduro poligon, nekaj hitrih delov in nekaj goznih poti. Najboljši čas se upošteva za štartno vrsto na glavni dirko VERD EXTREME ENDURO.

Kratka dejstva: DOLŽINA: 3,4 km, OCENJEN ČAS VOŽNJE: 8 min. (povprečen voznik), NAGRADA ZA NAJHITREJŠEGA: 400 €

Vertical Ride:

Spektakularna dirka, v kateri se tekmovalci pomerijo s skupinskim štartom, dalje nadaljujejo vožnjo v sipino navzgor in navzdol. Dirka je sestavljena iz kvalifikacij in finala.

NAGRADA ZA NAJHITREJŠEGA: denarni sklad

Verd Extreme Enduro:

Premagati je potrebno extremno težak teren v 4 urah in prejeti potrditev na vseh CP (kontrolnih točkah).

NAGRADA ZA NAJHITREJŠEGA: 1.000 € (1. mesto), 500 € (2. mesto), 300 € (3. mesto)

Bivanje:

Tekmovalci in spremljevalci imate možnost rezervacije prenočišča v Hotelu Bistra (http://www.gostilna-bistra.com) po ugodnejših pogojih (uradni hotel organizatorja, Hotel Mantova je namreč že zapolnil svoje kapacitete).

Kontakt:

Gostilna Bistra Bistra 2, 1353 Borovnica, Slovenija

T: 00386 1 750 57 42, M: 00386 31 336 644, E-pošta:

Cena bivanja:

- dvoposteljna soba z zajtrkom: 25 EUR / osebo

- možno tudi bivanje v hostlu – nočitev brez zajtrka: 14 EUR / osebo;

nočitev z zajtrkom: 17 EUR/osebo.

Skupinska vožnja:

Po Extremni preizkušnji VERTICAL RIDE RACE vabljeni vsi udeleženci dirke na skupinsko vožnjo po Vrhniki. V centru Vrhnike bomo podelili nagrado za prolog in mimoidočim razkazali motorje. Štart iz Kamnoloma bo ob 18:30 uri! Oprema obvezna. Vozi se v koloni. Upoštevajte cestno prometne predpise!

Časovnica:

18:30 - 18:45 Skupinska vožnja - Noč na Vrhniki Verd - Vrhnika
18:45 - 19:15 Podelitev nagrad najboljšim v VERTICAL RIDE Center Vrhnike (Noč na Vrhniki)
19:15 - 19:30 Skupinska vožnja - OŠ Ivana Cankarja Center Vrhnike (Noč na Vrhniki)
19:30 - 20:00 Objava rezultatov prologa, brifing OŠ Ivana Cankarja
20:00 - 20:15 Skupinska vožnja - VERD Vrhnika - Verd

 

Brifing za tekmovalce:

- sobota: 10:30 – 11:00 Prostor za brifing (prolog, Vertical ride race)

- sobota: 19:30 – 20:00 OŠ Ivana Cankarja (VERD Extreme enduro)

Spremljevalci:

V kolikor bi vaši spremljevalci izkoristili sobotni dan nekoliko drugače, več informacij o Sloveniji na linku: http://www.wondermondo.com/Slovenia.htm

Zelo zanimiva je tudi okolica Verda: http://www.visitvrhnika.si/en/

Ves čas prireditve bo na voljo tudi pester spremljevalni program.

Razno:

- V boksu bodo na voljo WC-ji ter tuši. Elektrika ni na voljo.

- V soboto zvečer bo potekal koncert.

- Še vedno je nekaj prostih mest za petkov Extreme enduro Verd 2016

– trening Ben Hemingway. Več informacij na: http://verd.si/si/novice/252-extreme-enduro-verd-2016-trening-ben-hemingway.html

 

Veselimo se vas!

Ekipa VERD

 

gb

NOTICE FOR DRIVERS

Preparations are in the final stage. We look forward to your visit and promise you a varied and unforgettable adventure weekend! Below we present you some additional useful information:

Arrival: - Location: VERD, VERD 145, VRHNIKA, SLOVENIJA GPS coordinates: 45°56'42.2"N 14°18'30.1"E - Possible entry into the quarry starting Friday, 17. 6., from 18:00 pm. There is avaliable parking infront of the quarry for visitors .

Timetable:

Timetable:

1. DAY SATURDAY, 18. June 2016

8:00 - 10:00      Registration Registration place
10:30 - 11:00 Briefing for competitors Place for the briefing
11:00 - 11:45 Training at Prolog Prolog
12:00 - 13:45 Prolog 1. ride Prolog
14:00 - 16:00 Prolog 2. ride Prolog
17:00 - 18:00 VERTICAL RIDE VERTICAL RIDE
18:30 - 18:45 Group ride – Night in Vrhniki Verd – Vrhnika
18:45 - 19:15 Award ceremony for VERTICAL RIDE Vrhnika Center (Night in Vrhnika)
19:15 - 19:30 Group ride for Primary school (OŠ Ivana Cankarja) Vrhnika Center (Night in Vrhnika)
19:30 - 20:00 Announcement of the Prolog results, briefing Primary School Ivana Cankarja
20:00 - 20:15 Group ride - VERD Vrhnika – Verd

2. DAY SU DAY, 19. JUNE 2016

11:00 - 11:45 Setting the starting line Starting place VERD
12:00 Start VERD EXTREME ENDURO 2016 Starting place VERD
16:00 End of race Finish place VERD
16:15 Award ceremony Finish place VERD

 Schedule may vary. Any change will be published.

Registration:

Registration will be held on Saturday from 8:00 am until 10:00 am in the building at the entrance to the stone quarry. Registration must be carried out by every driver himself.

Documents required by the driver when registering:

- Insurance

- Identety card or passport

- A completed registration form (you will receive the form at the registration and you fill it in there)

- A signed declaration of liability (you will receive the form at the registration and you sign it there)

- All underage competitors (less than 18 years old on the day of 06.18.2016) need a written statement of parents (certified by a notary or municipality) to allow participation (this form will not be able to get on the day of the contest)

- Proof of payment of - ONLY if the driver settled entry fee on the last day before departure

Prolog:

Prolog for VERD EXTREME ENDURO 2016 is ready! All competitors will be compeeting at the prologue, which contains super enduro ground, some quick parts and few forest-based paths. The best times will be considered for the starting place in the main race VERD EXTREME ENDURO.

Fast facts: LENGTH: 3.4 km, ESTIMATED RIDING TIME: 8 min. (The average driver), AWARD FOR THE WINNER: € 400

Vertical Ride:

Spectacular race in which contestants compete with mass start, continue driving on the dunes up and down. The race consists of qualifications and finals.

AWARD FOR THE WINNER: Monetary Fund

Verd Extreme Enduro:

You have to overcome extremely difficult terrain in 4 hours and receive confirmation on all CP (control points).

AWARD FOR THE WINNER: € 1,000 (1st place), € 500 (2nd place), € 300 (3rd place)

Accomodation:

Contestants and accompanying members have the option of booking accommodation in the Hotel Bistra (http://www.gostilna-bistra.com) with discount (the official organizer of the hotel, Hotel Mantova has already filled its capacity).

Contact:

Gostilna Bistra, Bistra 2, 1353 Borovnica, Slovenija

Phone: 00386 1 750 57 42, Cell: 00386 31 336 644, E-mail:

Cost of living:

- Double room with breakfast: 25 EUR / person

- You can also stay in a hostel - bed without breakfast: 14 EUR / person;

- bed and breakfast: 17 EUR / person.

Group ride:

After the EXTREME VERTICAL RACE test ride all the participants of the race are invited on the block driving in Vrhnika. In the center of Vrhnika we will be presenting the award and the prize for the prologue and show the bikes to people passing by. Start from the quarry will be at 18:30 pm! Equipment required. We ride in the column and by the road traffic regulations!

Timeline:

18:30 - 18:45 Group ride – Night in Vrhnika Verd - Vrhnika
18:45 - 19:15 Award ceremony for VERTICAL RIDE Vrhnika center (Night in Vrhnika)
19:15 - 19:30 Group ride Primary school (OŠ Ivana Cankarja) Vrhnika center (Night in Vrhnika)
19:30 - 20:00 Announcement of the Prolog results, briefing Primary school Ivana Cankarja
20:00 - 20:15 Group ride - VERD Vrhnika - Verd

 

Briefing for competitors:

- saturday: 10:30 – 11:00 Place for briefing (prolog, Vertical ride race)

- saturday: 19:30 – 20:00 Primary school Ivana Cankarja (VERD Extreme enduro)

Accompanying members:

Should your accompanying members like to enjoy Saturday a little differently, more information about Slovenia at the following link: http://www.wondermondo.com/Slovenia.htm Verd region is also very interesting: http://www.visitvrhnika.si/en/ Throughout the duration of the event will also be a rich accompanying program.

Other:

- There will be available toilets and showers in boxing. Electricity is not available.

- A concert will be held on Saturday evening - There are still a few places available for Friday's Extreme Enduro Verd 2016

- Ben Hemingway training. More information on: http://verd.si/si/novice/252-extreme-enduro-verd-2016-trening-ben-hemingway.html

We look forward to having you here!

Team VERD

Lokacije / Locations:

novica 36 vsebina